Komornik Kluczbork Grzegorz Błaut

czynnosciok

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (z późn. zmianami), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (z późn. zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik zajmuje się w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne                    i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
  • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia – na zarządzenie sądu i prokuratora,
  • ma prawo doręczenia zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów, zażaleń i innych dokumentów (za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem jego daty)
  • ma również prawo sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, na wniosek organizatora licytacji,
  • ma także prawo weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik wykonuje czynności urzędowe osobiście lub upoważnia do tego asesorów    i aplikantów zatrudnionych w kancelarii.

Komornik wykonuje czynności urzędowe w dni robocze od poniedziałku do soboty      w godzinach od 7 do 21; czynności rozpoczęte przed godz. 21 mogą być kontynuowane, jeśli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję. Prowadzenie czynności w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej wymaga zgody prezesa właściwego sądu rejonowego.

Wysokość opłat egzekucyjnych za prowadzenie egzekucji i inne określone czynności określa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników sprawuje Minister Sprawiedliwości, nie wkraczając jednak w działania podlegającego nadzorowi sądu.