Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorza Błauta działa od 1 września 2014 roku.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut jest członkiem Izby Komorniczej we Wrocławiu.

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy Grzegorz Błaut podejmuje czynności poszukiwania majątku dłużnika. Zlecenie ich podjęcia należy zawrzeć we wniosku egzekucyjnym lub złożyć odrębnie, na piśmie.

Dla skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz w celu ustalenia majątku dłużnika kancelaria posiada dostęp do wszystkich niezbędnych systemów elektronicznych, które pomagają w usprawnieniu procesu egzekucji:

 • e-Sąd EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze (po uzyskaniu w nim tytułu wykonawczego)
 • CEPIK – system Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 • OGNIVO – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika
 • PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w celu ustalenia miejsca pracy dłużnika i właściwych dla niego płatników składek)
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste – system służący do ustalenia i zajęć nieruchomości dłużnika
 • ePuap – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Regon  i CIDG – informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do danych znajdujących się w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • mpe/komornik online – aplikacja umożliwiająca elektroniczny dostęp do akt dla wierzycieli
 • pesel-net – system służący uzyskiwaniu informacji o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Informacje z tych baz dostępne są w ciągu 24 godzin.

Komornik uzyskuje także informacje o majątku dłużnika poprzez:

 • zapytanie o nieruchomości dłużnika na terenie powiatów kluczborskiego i namysłowskiego we właściwym wydziale geodezji,
 • zapytanie o źródła dochodu dłużnika, miejsce zatrudnienia, konta bankowe do właściwego urzędu skarbowego,
 • ustalenie powiązań i udziałów dłużnika w spółkach i innych podmiotach gospodarczych dzięki dostępowi do elektronicznego Informatora Prawno-Gospodarczego IPG,
 • zapytanie w systemie pesel-net w celu uzyskania numeru PESEL dłużnika i miejsca jego zameldowania
 • podejmowanie czynności w terenie, w miejscu zamieszkania dłużnika (opłata zależna od odległości od siedziby kancelarii komornika, zgodnie z taryfikatorem),
 • podejmowanie innych, stosownych do wniosku wierzyciela, czynności.

Koszty poniesione przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika, a jeżeli egzekucja jest bezskuteczna w całości lub częściowo – wierzyciela.