Komornik Kluczbork Grzegorz Błaut

Justice scale on blue background

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorza Błauta działa od 1 września 2014 roku. Pracuje w niej zespół profesjonalistów z różnych dziedzin.

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzeborz Błaut jest członkiem Izby Komorniczej we Wrocławiu.

Zakres właściwości miejscowej komornika dla egzekucji z nieruchomości obejmuje następujące gminy: Kluczbork, Namysłów, Wołczyn, Byczyna, Pokój, Murów, Lasowice Wielkie, Domaszowice, Świerczów i Wilków (zobacz wykaz).

Kancelaria obsługuje wnioski złożone w E-Sądzie w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego EPU, po uzyskaniu w nim tytułu wykonawczego.

Na zlecenie wierzyciela komornik sądowy Grzegorz Błaut podejmuje czynności poszukiwania majątku dłużnika. Zlecenie ich podjęcia należy zawrzeć we wniosku egzekucyjnym lub złożyć odrębnie, na piśmie.

Dla skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz w celu ustalenia majątku dłużnika kancelaria korzysta z nowoczesnych rozwiązań, w tym z elektronicznego dostępu do następujących baz danych:

  • Centralny Rejestr Ubezpieczonych ZUS – w sprawie ustalenia miejsca pracy dłużnika i właściwych dla niego płatników składek (pracodawców) (40,47 zł).
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców CEPiK (bezpłatnie),
  • OGNIVO – w sprawie zapytań o rachunki bankowe dłużnika (ok. 1,60 zł plus VAT za każde zapytanie do konkretnego banku),

Informacje z tych baz dostępne są w ciągu 24 godzin.

Komornik uzyskuje także informacje o majątku dłużnika poprzez:

  • zapytanie o nieruchomości dłużnika na terenie powiatów kluczborskiego i namysłowskiego we właściwym wydziale geodezji (6,00 zł),
  • zapytanie o źródła dochodu dłużnika, miejsce zatrudnienia, konta bankowe do właściwego urzędu skarbowego (45,00 zł),
  • ustalenie powiązań i udziałów dłużnika w spółkach i innych podmiotach gospodarczych dzięki dostępowi do elektronicznego Informatora Prawno-Gospodarczego IPG (bezpłatnie),
  • zapytanie do Biura Ewidencji Ludności w celu uzyskania numeru PESEL dłużnika i miejsca jego zameldowania (bezpłatnie)
  • podejmowanie czynności w terenie, w miejscu zamieszkania dłużnika (opłata zależna od odległości od siedziby kancelarii komornika, zgodnie z taryfikatorem),
  • podejmowanie innych, stosownych do wniosku wierzyciela, czynności.

Koszty poniesione przez komornika w ramach postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika, a jeżeli egzekucja jest bezskuteczna w całości lub częściowo – wierzyciela.