Komornik Kluczbork Grzegorz Błaut

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW  OP1U/00087418/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-09-2020r. o godz.10:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M.Skłodowskiej-Curie w sali nr 6,     odbędzie się pierwsza licytacja   nieruchomości
położonej: 46-146 Domaszowice, działka nr 41, Polkowskie,
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00087418/6

Przedmiotem licytacji jest działka numer 41 położona we wsi Polkowskie na zachodnim skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 3,4700 ha. W skład tej działki wchodzą RIIIa, RIIIb i RIVa. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki droga polną nieutwardzoną. Teren działki płaski .

Suma oszacowania wynosi 192 951,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    144 338,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 295,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001 najpóźniej 2 dni poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1U/00088702/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-09-2020r. o godz.8:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6,     odbędzie się druga licytacja nieruchomości
położonej: 46-146 Domaszowice, działka nr 25-216, Wielołęka,
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00088702/1
Przedmiotem licytacji są działki położone we wsi Wilołęka.

Działka numer 25 położona jest na wschodnim skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka ta, podobnie jak działka numer 216, jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki 25 jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 3,74 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne klasy IVb, V oraz las szczątkowo. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną na odcinku ok. 600 m od drogi w kierunku na Włochy. Tren działki płaski.

Działka numer 216 położona jest w centrum wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych oraz gospodarstw rolnych. Działka ta, podobnie jak działka numer 25, jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 2,80 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne klasy IVb oraz V. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki bezpośredni z drogi asfaltowej w kierunku Domaszowic.
Suma oszacowania wynosi 347 375,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    231 583,333zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 737,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001 najpóźniej 2 dni poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1U/00014937/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-09-2020r. o godz.09:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6,     odbędzie się druga licytacja nieruchomości
położonej: 46-146 Domaszowice, Dziedzice, Domaszowice,
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00014937/8

Działka numer 8 położona jest na północno-zachodnim skraju wsi Dziedzice  pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 5,6100 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne klasy IIIa i IV a. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów.Teren działki płaski.

Działka numer 86/2 położona jest na wschodnim skraju wsi Dziedzice pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 0,6800 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne  klasy IVa i IV b. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.

Działka numer 87 położona jest na północno-wschodnim skraju wsi Dziedzice pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 1,0300 ha. W skład tej działki wchodzą grunty rolne klasy ŁIII, ŁIV i W. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.

Działka numer 1/1, położona jest na północnym skraju wsi Domaszowice pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 1,4100 ha. W skład tej działki wchodzą grunty rolne klasy II i IIIa. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.

Działka numer 38, położona jest na północno-wschodnim skraju wsi Domaszowice pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 3,9900 ha. W skład tej działki wchodzą grunty rolne klasy IIIa i IIIb. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.

Działka numer 260, położona jest na południowym  skraju wsi Domaszowice pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 1,7800 ha. W skład tej działki wchodzą grunty rolne klasy ŁIV i W. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.
Suma oszacowania wynosi  853 032,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    568 688,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 303,20zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001 najpóźniej 2 dni poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie   oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Warunki licytacji komorniczych

W celu skutecznej egzekucji wierzytelności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut przeprowadza licytacje nieruchomości, ruchomości i innych praw majątkowych dłużników.

Do odbycia przetargu wystarcza stawienie się jednego licytanta. Przetarg odbywa się publicznie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

  • komornik, jego współmałżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
  • dłużnik, jego współmałżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
  • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym
  • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Licytant winien uczestniczyć w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika; pełnomocnictwo powinno być opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem, chyba że udzielono go adwokatowi lub radcy prawnemu.

Licytant, który przystępuje do przetargu, powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Wpłaca ją bezpośrednio w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błauta, która mieści się w Namysłowie, Plac Wolności 5 A lub wpłaca ją na konto komornika (57 8890 0001 0017 2778 2000 0001) co najmniej 3 dni przed daną licytacją. Licytanci, którym nie udzielono przybicia, otrzymują zwrot rękojmi; rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się na poczet ceny nabycia.

Nabywca nieruchomości nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia jego ceny z powodu wad nieruchomości czy przedmiotów nabytych razem z nią.

Nieopłacenie ceny nabycia w terminie skutkuje utratą rękojmi i wygaśnięciem skutków przybicia.

Nabywcy ruchomości nie przysługuje prawo rękojmi.

Dodatkowe informacje dla licytacji nieruchomości:

Ważne dla licytanta Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wyłożone są do wglądu w Sądzie rejonowym w Kluczborku, ul. Katowicka 2, na 2 tygodnie przed licytacją. W tym samym czasie, w dni powszednie, można oglądać wystawioną nieruchomość. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zgodą organu państwowego oraz nie przedstawiły takiej zgody i inne osoby wymienione w art. 976 §1 kpc.

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny przystąpić do licytacji w towarzystwie współmałżonka lub z udzielonym przez niego pełnomocnictwem – dokument ten musi posiadać urzędowo poświadczony pospis.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu licytant – nabywca zostaje wezwany przez sąd do opłacenia ceny przybicia (z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce) w ciągu 2 tygodni, na rachunek depozytowy sądu. Na wniosek nabywcy sąd może wydłużyć czas opłacenia – maksymalnie do miesiąca.

Ważne dla osób trzecich Osoby trzecie mające prawa do nieruchomości winny złożyć przed rozpoczęciem przetargu dowód, że uzyskały sądowe orzeczenie o zwolnieniu nieruchomości i/lub przedmiotów zajętych od egzekucji. W przeciwnym razie ich prawa nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności nabywcy bez zastrzeżeń.

Jeżeli w księdze wieczystej nieruchomości nie są ujawnione użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika i nie zostały one także ujawnione poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu, należy zgłosić je najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji. W przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.