Komornik Kluczbork Grzegorz Błaut

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 26-07-2021r. o godz. 08:00 w Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny 46-200 Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 sala nr 6 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 46-146 Domaszowice dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00019071/4.
Przedmiotem licytacji jest działka numer 237 położona jest na południowym skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 1,8800 ha. W skład tej działki wchodzą ŁIV i W-ŁIV. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.
Suma oszacowania wynosi 83 660,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 773,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 366,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika 2 dni przed licytacją :
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. do godz. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Błaut