Komornik Kluczbork Grzegorz Błaut

Warunki licytacji komorniczych

W celu skutecznej egzekucji wierzytelności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut przeprowadza licytacje nieruchomości, ruchomości i innych praw majątkowych dłużników.

Do odbycia przetargu wystarcza stawienie się jednego licytanta. Przetarg odbywa się publicznie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

  • komornik, jego współmałżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
  • dłużnik, jego współmałżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
  • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym
  • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Licytant winien uczestniczyć w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika; pełnomocnictwo powinno być opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem, chyba że udzielono go adwokatowi lub radcy prawnemu.

Licytant, który przystępuje do przetargu, powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Wpłaca ją bezpośrednio w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błauta, która mieści się w Namysłowie, Plac Wolności 5 A lub wpłaca ją na konto komornika (57 8890 0001 0017 2778 2000 0001) co najmniej 3 dni przed daną licytacją. Licytanci, którym nie udzielono przybicia, otrzymują zwrot rękojmi; rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się na poczet ceny nabycia.

Nabywca nieruchomości nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia jego ceny z powodu wad nieruchomości czy przedmiotów nabytych razem z nią.

Nieopłacenie ceny nabycia w terminie skutkuje utratą rękojmi i wygaśnięciem skutków przybicia.

Nabywcy ruchomości nie przysługuje prawo rękojmi.

Dodatkowe informacje dla licytacji nieruchomości:

Ważne dla licytanta Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wyłożone są do wglądu w Sądzie rejonowym w Kluczborku, ul. Katowicka 2, na 2 tygodnie przed licytacją. W tym samym czasie, w dni powszednie, można oglądać wystawioną nieruchomość. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zgodą organu państwowego oraz nie przedstawiły takiej zgody i inne osoby wymienione w art. 976 §1 kpc.

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny przystąpić do licytacji w towarzystwie współmałżonka lub z udzielonym przez niego pełnomocnictwem – dokument ten musi posiadać urzędowo poświadczony pospis.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu licytant – nabywca zostaje wezwany przez sąd do opłacenia ceny przybicia (z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce) w ciągu 2 tygodni, na rachunek depozytowy sądu. Na wniosek nabywcy sąd może wydłużyć czas opłacenia – maksymalnie do miesiąca.

Ważne dla osób trzecich Osoby trzecie mające prawa do nieruchomości winny złożyć przed rozpoczęciem przetargu dowód, że uzyskały sądowe orzeczenie o zwolnieniu nieruchomości i/lub przedmiotów zajętych od egzekucji. W przeciwnym razie ich prawa nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności nabywcy bez zastrzeżeń.

Jeżeli w księdze wieczystej nieruchomości nie są ujawnione użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika i nie zostały one także ujawnione poprzez złożenie odpowiedniego dokumentu, należy zgłosić je najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji. W przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu.