Komornik Kluczbork Grzegorz Błaut

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-09-2021r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny 46-200 KLUCZBORK, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 sala 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 46-142 Domaszowice, działka nr 16/3,27,253/1,253/ 2,253/3, Domaszowice, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00071967/4. Przedmiotem licytacji są działki położone we wsi Domaszowice.

Działka numer 16/3 położona jest na północno-wschodnim skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki jest regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 0,9000 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne klasy II i IIIa. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.
Suma oszacowania działki w/w wynosi 60 040,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 40 026,66 zł.

Działka numer 37 położona jest na północno-wschodnim skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 3,5500 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne klasy IIIa, IIIb i IVa. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Tren działki płaski.
Suma oszacowania działki w/w wynosi 197 399,00 zł ,zaś cena wywołania wynosi 131 599,33 zł.

Działka numer 253/1 położona jest na południowym skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana użytkowanie jest w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 0,9600 ha. W skład tej działki wchodzą grunty rolne klasy ŁIV I ŁV. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.
Suma oszacowania działki w/w wynosi 42 720,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 28 480,00 zł.

Działka numer 253/2 położona jest na południowym skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny.  Kształt działki jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 0,3700 ha. W skład tej działki wchodzą grunty rolne klasy ŁIV. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Tren działki płaski
Suma oszacowania działki w/w wynosi 16 465,00 zł ,zaś cena wywołania wynosi 10 976,66 zł.

Działka numer 253/3 położona jest na południowym skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki jest nieregularny o niekorzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 0,0500 ha. W skład tej działki wchodzą grunty rolne klasy ŁIV. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną. Teren działki płaski.
Suma oszacowania działki w/w wynosi 2 225,00 zł ,zaś cena wywołania wynosi 1 483,33 zł.

Suma oszacowania łącznie wynosi 318 849,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 212 566,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest odpowiednio na działkę 16/3 – 6 004,00 zł,37 – 19 739,90 zł,253/1 – 4 272,00 zł,253/2 – 1646,50 zł,253/3 – 222,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika 2 dni przed licytacją :
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001 .
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Grzegorz Błaut