Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 6, odbędzie się
druga licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej:

 • działki nr 29/2 ( RIIIa), 30/2 ( Br-RIIIa), 31/11 ( R IIIa), które tworzą jeden kompleks użytkowy położony we wsi Objazda . Na działkach 30/2 i 29/2 znajduje się ruina budynku gospodarczego, a na działce 31/11, która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej znajduje się pozostałość po budynku lub utwardzony teren. Strefa obserwacji archeologicznej. Łączna powierzchnia działek wynosi 0.3400 ha.
 • działki nr 26/3 (N) , 99 (N) położone są we wsi Kowalowice . Są to dwie działki rolne niezabudowane zlokalizowane obok siebie w terenie rolnym. Charakteryzuje się spadkami terenu. Dojazd do działek drogą polną. Łączna powierzchnia działek wynosi 1.2400 ha.
 • działki nr 75/4 (Bp), 143/4 ( RIVb, RV, PsVI) położone są we wsi Smogorzów. Działka nr 75/4 jest zakrzaczona i porośnięta drzewami. Działki położone są przy drodze publicznej gruntowej pośród zabudowy rolniczej oraz terenów rolnych niezabudowanych . Część działki nr 143/4 jest zakrzaczona a pozostała nadaje się do celów rolnych i obecnie jest tak użytkowana. Łączna powierzchnia działek wynosi 0.7700 ha.
  należącej do dłużnika:Gospodarstwo Produkcji Rolnej „GO-PROL” sp. z o.o. z siedzibą w Objeździe
  położonej: 46-100 Namysłów, Objazda, Smogorzów, Kowalowice
  dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych
  prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw nr OP1U/00036676/0

Suma oszacowania wynosi 184 128,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 752,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 412,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001 najpóźniej na dzień poprzedzający przetarg
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kluczborku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w pok. 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Błaut