Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1964/22, w dniu 21-03-2024 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości:
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 515/1 km.4 o pow. 313,0000 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie półzwartej o pow. użytk. 154,29 m2 oraz budynkiem stodoły o pow.zabudowy 101 m2. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną.
położonej pod adresem: 46-211 Łowkowice, ul.Okrężna 8 , dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00063411/3

Suma oszacowania wynosi 170 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 127 500,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 12.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17 000,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Centrala 57 8890 0001 0017 2778 2000 0001
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Licytacja zakończy się w dniu 28-03-2024 o godzinie 10:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Komornik Sądowy

Grzegorz Błaut